Tags : اسید پاشی،کوچکترین قربانی اسید پاشی در ایران

کوچکترین قربانی اسید پاشی ایران کیست

آمل امروز/ پسر معصوم ۱۲ ساله در راه رفتن به مدرسه بود که قربانی کینه کور کاسب محله شد. ماهان پسر نوجوان ۱۲ ساله کوچکترین قربانی اسید پاشی در ایران است. از روز حادثه بگویید. از اتفاقی که برای فرزندانتان افتاد؟ پسرم دوازده سال داشت که این اتفاق افتاد. سال گذشته یک روز مثل همیشه […]Read More