جهان

بزرگ ترین نوزاد دنیا

یک نوزاد چند روز پیش از طریق سزارین در برزیل به دنیا آمد و گمان می‌رود بزرگترین نوزادی است که

ادامه مطلب